close

 • 通达信黄进蓝出主图指标公式具体介绍

  VAR1:=CLOSE》REF(CLOSE,1)ANDCLOSE》REF(CLOSE,2);VAR2:=REF(VAR1,1)ANDCLOSE《=REF(CLOSE,1)ANDCLOSE》=REF(CLOSE,2);VAR3:=REF(VAR2,1)ANDCL...

  2019-12-26 20
 • 通达信量比换手抓牛指标公式介绍

  M:=34;N:=7;ZX:=MA(CLOSE,M);阻力线:(ZXN*STD(CLOSE,M)),DOTLINE,LINETHICK1,COLORFFFF20;拉升力:=(CLOSE-LLV(LOW,25))/(HHV(HIGH,25)-LLV(LOW,47...

  2019-12-25 30
 • ͨ´ïÐźαØ×°ÉñÖ÷ͼָ±ê¹«Ê½¾ßÌå½éÉÜ

  DRAWKLINE(H,O,L,C);VAR1:=CLOSEREF(CLOSE,1)ANDCLOSEREF(CLOSE,2);VAR2:=REF(VAR1,1)ANDCLOSE=REF(CLOSE,1)ANDCLOSE=REF(CLOSE,2);VAR3:=R...

  2019-12-22 64
 • 通达信黑马求财指标公式具体介绍

  A:=MA(CLOSE,17)ABS(MA(CLOSE,17)-REF(MA(CLOSE,17),1));B:=MA(CLOSE,17)MA(CLOSE,17)-REF(MA(CLOSE,17),1);分水岭:=IF(MA(CLOSE,17)B,B,MA(CL...

  2019-12-22 32
 • 大智慧牛劲十足股票指标公式

  大智慧牛劲十足股票指标公式VAR1:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));zm:=IF(CLOSE》OPEN,VAR1*(HIGH-LOW),IF(CLOSE)zm1:=IF(CLOSE》OPEN,0-VAR1*((HIGH-...

  2019-12-21 24
 • 通达信均线买点选股指标公式推荐

  VASS1:=HHV(H,20);VASS2:=LLV(L,20);VASS3:=REF((VASS1/VASS2-1)*100《=30,1);VAR6:=REF(CLOSE,1);VAR7:=SMA(MAX(CLOSE-VAR6,0),6,1)/SMA(AB...

  2019-12-19 23
 • 通达信暴发户主图指标公式推荐

  JRH:=HHV(C,2);JRL:=LLV(C,2);MA3:=MA(CLOSE,5);YTSL:=(3*CLOSELOWOPENHIGH)/6;VAR1:=(CLOSE》REF(CLOSE,1)ANDCLOSE》REF(CLOSE,2));VAR2:=(R...

  2019-12-15 35
 • 通达信顺势而上主图及选股指标公式介绍

  A:=(3*CLOH)/6;X:=(20*A19*REF(A,1)18*REF(A,2)17*REF(A,3)16*REF(A,4)15*REF(A,5)14*REF(A,6)13*REF(A,7)12*REF(A,8)11*REF(A,9)10*REF(A,...

  2019-12-14 21
 • 通达信选强势股公式 CCI快慢线副图指标

  VAR1:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100;VAR2:=(CLOSE-REF(CLOSE,2))/REF(CLOSE,2)*100;VAR3:=(CLOSE-REF(CLOSE,3))/REF(CLOSE,3)*10...

  2019-12-13 20
 • 运筹帷幄主图 源码

  空:=EMA(CLOSE,5);均衡:EMA(空,0),COLORFFFFFF;双线持币:HHV(MA(HIGH,3),2),LINETHICK1,COLOR00FF00;单线持股:LLV(MA(HIGH,3),1),LINETHICK1,COLOR0000F...

  2019-12-13 17
 • 绝对精品 源码

  VAR2:=(HIGHLOW(CLOSE)*(2))/(4);BH:=((EMA((VAR2-LLV(VAR2,15))/(HHV(LOW,15)-LLV(VAR2,15)),2))*(38));BL:=((((-1))*(EMA((VAR2-LLV(VAR2...

  2019-12-12 23
 • 「大智慧」顶级会员之星指标公式

  {顶级会员之星}VAR1:=DMI.PDI(12,6);VAR2:=DMI.MDI(12,6);VAR3:=VAR1>65ANDVAR1>REF(VAR1,1);VAR4:=LLV(VAR1,0);VAR5:=BARSLAST(VAR4=VAR1);VAR6:...

  2019-12-10 32
 • 「大智慧」阳拐点主图指标公式

  MA1:MA(CLOSE,8);MA2:MA(CLOSE,13);MA3:MA(CLOSE,21),LINETHICK2;MA4:MA(CLOSE,34);MA5:MA(CLOSE,20);FFF:=(LOW=MA3ANDCLOSE>REF(CLOSE,1))...

  2019-12-10 17
 • 「通达信」ASI共振主图及选股指标公式

  M21:MA(C,21),COLORYELLOW;A:=ASI.ASI;AM:=ASI.MA;T:=BARSLAST(CROSS(C,M21));TA:=BARSLAST(CROSS(A,AM));LT:=BARSLAST(A=LLV(A,60));XG1:=...

  2019-12-10 38
 • 「通达信」天胜至尊选股指标公式

  100;0;VAR1:=IF(YEAR>2094,0,1)ORIF(YEAR>2093ANDMONTH>=1,0,1);VAR2:=DMA(EMA(CLOSE,12),SUM(VOL,5)/3/CAPITAL);VAR3:=(CLOSE-VAR2)/VAR2*...

  2019-12-10 37